• بنر اصلی
    ی

  • فناوری اطلاعات
    فناوری اطلاعات

  • آمار
    آمار

صفحه اصلی
تماس با ما
sitemap
»
دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان
سایت رهبری
سایت ریاست جمهوری
دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان
مرکز حوادث و فوریتهای پزشکی رفسنجان
سامانه کارمند ایران
وب دا رفسنجان
مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی
مجله دانشکده پرستاری
سایت سامد
سایت ایران مردم
سایت وزارت بهداشت
سایت دولت
سایت بانک ملت
وب دا
دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان
از کدام یک از خدمات ارائه شده واحد فناوری اطلاعات رضایت بیشتری دارید؟

سرعت اینترنت(با توجه به سرعت نسبی اینترنت در کشور)
تجهیزات و سخت افزار مورد استفاده
پاسخگویی مسئولین IT
خدمات اینترنت منازل مسکونی
پورتال دانشگاه

دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان
صفحه اصلی > اداره آمار > برنامه استراتژیک واحد آمار 

چکیده برنامه استراتژیك مدیریت آمار دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی رفسنجان
مقدمه
هدف استراتژیک هدف بلند مدت سازمان می باشد. هدف در سازمان و مدیریت بر مبنای هدف یکی از رویکردهای مهم مدیریتی در نظام های پیشرفته کنونی می باشد.
در هر سازمان مدیر مجموعه می بایست اهداف بلند مدت و استراتژیک خود را مشخص نموده و برنامه عملیاتی سازمان خود را بر اساس این هدف تعیین و تنظیم نماید.در رویکرد استراتژیک تمامی برنامه های سازمان می بایست با نظری بر برنامه استراـزیک سازمان تنظیم گردد .

مأموریت سازمانی مدیریت آمار
اداره آمار به منظور جمع آوری داده های تولید شده در سیستم دانشگاه و پردازش آن و ارائه خدمات مشاوره ای در زمینه آمار و اطلاعات ، نظارت بر طرحهای اتوماسیون نظام آماری و طراحی فرم های مناسب آماری با استفاده از آخرین دستاوردهای تكنولوژی تشكیل گردیده است.
رضایت مدیران ارشد دانشگاه ، كیفیت مطلوب ارائه خدمات، توانمندسازی نیروی انسانی و پاسخ بهنگام و بروز به مشتریان و ایمان به كار، صداقت دركار و رضایت مشتریان از جمله باورهای همیشگی ماست.

نقاط قوت :
- علاقه مندي معاونتهاي دانشگاهي مبني بر يكسان سازي آمارها
- اجراي طرح اصلاح نظام ثبت اطلاعات مرگ و مير در استان توسط معاونت بهداشتي ( D.R.S )
IT - ادغام اداره آمار و واحد تحت عنوان مديريت آمار و فنآوري اطلاعات زير نظر مستقيم رياست دانشگاه
- اجراي برنامه پرسنلي، حقوق و دستمزد، تشكيلات و ... در سطح دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان و واحدهاي تابعه
- وجود نشريات داخلی شاخصهاي معاونتها ومقایسه با سالهای قبل و نشریه اطلاعات پرسنلی سالیانه به تفکیک و جزء به جزء
- وجود سايت اداره آمار دانشگاه
• تمایل مدیران به استفاده از تكنولوژی
• استفاده كارشناسان از كامپیوتر
• وضعیت سخت افزاری واحدهاستاد و واحدهای تابعه
• تمایل مدیریت به آموزش و توسعه كیفی خدمات دانشگاه
• ارائه خدمات مشاوره ای در زمینه آمار و كامپیوتر
• نشریات تولید شده در زمینه آمار در دانشگاه

نقاط ضعف :
- كمبود نيروي انساني در اداره آمار
- فقدان شرح وظايف مناسب براي اداره آمار
- كمبود وسيله نقليه جهت كنترل و نظارت بر روند جمع آوري اطلاعات
- عدم وجود هماهنگي هاي درون بخشي در زمينه جمع آوري و نشر اطلاعات
- عدم وجود متصدي آمار در معاونتهاي دانشگاهي بطور مصوب و با شرح وظايف مشخص
- عدم تعريف يكسان و جامع در خصوص واژ هها و مفاهيم آماري
- عدم برگزاري دور ههاي كوتاه مدت و بلند مدت جهت ارتقاء سواد آماري پرسنل
• سیستمای غلط تشویق و تنبیه كاركنان در مراكز
• مكانیزم هایی برای ایجاد انگیزه در پرسنل مركز
• كمیت نیروی انسانی در مركز آمار
• وضعیت بودجه و اعتبارات مدیریت آمار
• کمبود امكانات فیزیكی
• نحوه گردش داده ها در سیستم و انجام کارهای موازی
• وضعیت شبكه Networking
• وضعیت مخابراتی مراكز تابعه و ستاد
• هماهنگی بین واحدها
• وضعیت ارتباط الكترونیكی مركز آمار با دیگر مراكز
• میزان استفاده مدیران از كامپیوتر
• آشنایی مدیران با سیستم ها و شبكه
• ساختار نظام كنترل و نظارتی در آمار و انفورماتیك
• حوزه اختیارات مدیریت آمار و انفورماتیك در هزینه كردن
• خط مشی گذاری در زمینه آمار و انفورماتیك
• ساختار آمار و انفورماتیك دانشگاه
• پایش و ارزیابی داده های جمع آوری شده
• شرکت ننمودن پرسنل اماری در طرحهای پژوهشی بعنوان همکار آماری

فرصت ها :
شرح
• آگاهی عمومی نسبت به ارزش اطلاعات
• میزان توجه محققین و اساتید به استفاده كاربردی از آمار
• استعداد محیط داخلی برای بهره گیری از تكنولوژی اطلاعاتی
• اهمیت دانشگاه برای مراكز تصمیم گیر
• توجه مسئولین وزارت متبوعه در خصوص حمایت از پرسنل آمار
• تمایل مدیران نسبت به كاربرد اطلاعات در مدیریت


تهدیدات :
شرح
• كمبود بهره گیری مدیران از آمار و اطلاعات در تصمیم گیری
• كمبود اطمینان از اعتبار و روایی آمار و اطلاعات تولید شده
• سطح پایین حقوق و مزایای پرسنل ادارات آمار
• كمبود اطمینان از اطلاعات دریافتی توسط مراجع ذیصلاح
• مشخص نبودن نیازهای اطلاعاتی قبل از تولید اطلاعات
• فرهنگ عمومی نسبت به كاربرد اطلاعات در مراحل مختلف مدیریت
• عدم رابطه بین عرضه و تقاضای اطلاعات
• پراكندگی جغرافیایی واحدهای تابعه برای ایجاد یكپارچگی اطلاعاتی

استراتژی ها
1- معماری سیستم اطلاعات آماری دانشگاه
2- اتوماسیون نظام آماری دانشگاه
3- به روز کردن web page اداره آمار دانشگاه
4- توانمند سازی نیروی انسانی متخصص
5- استقرار سیستم پایش و ارزشیابی مستمر نظام آماری
6- استقرار نظام ثبتی در فرایند تولید اطلاعات
7- توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات در عرصه سیستم آماری
8- یکپارچه سازی نظام آماری دانشگاه
9- ایجاد پایگاه های اطلاعات آماری
10- توسعه پژوهشهای آماری

اهداف عینی
S1: معماری سیستم اطلاعات آماری دانشگاه
O1: بهینه سازی نظام آماری دانشگاه
S1O1A1: بررسی در مورد فیلدهای موردنیاز در فرمها و طراحی فرمهائی جهت جمع آوری اطلاعات فرآیندهای آماری
S1O1A2: گرفتن تائیدیه مدیریت در خصوص نهائی شدن فرمها و هماهنگی با نمایندگان معاونت های ذیربط در رابطه با اعلام نظر در خصوص فرمهای طراحی شده و نهایتا ارسال فرمها به معاونتهای تابعه جهت تكمیل فرم
S1O1A3: رفع اشكالات همكاران جهت تكمیل فرم و دریافت فرمهای تكمیل شده و رفع نقص فرمها و تغذیه آن بصورت كامپیوتری
O2: بهینه سازی فرم های آماری
S1O2A1: بازبینی فرمها و بررسی فیلدهای كلیدی جهت استخراج اطلاعات موردنیاز از فرمها
S1O2A2: انتخاب فیلدهای شاخص و رسم نمودارها و جداول مربوطه جهت تعیین وضعیت فرآیندها
S1O2A3: بررسی فرآیندها ی مربوط به هر معاونت در محدوده فیلدهای مربوط به فرآیندها و جمع بندی آنها در یك فرم
O3: اصلاح فرمهای آماری در سطح دانشگاه
S1O3A1: برگزاری جلساتی با نمایندگان معاونت های دانشگاه جهت بررسی و اصلاح فرآیندها
S1O3A2: ارائه پیشنهاد به وزارت متبوع در خصوص اصلاح برخی فرمهای استاندارد و استاندارد سازی برخی از فرمهای غیراستاندارد
S1O3A3: بررسی گردش كارفرمها و حذف گردش كار غیر ضروری
• تعیین نیازهای سخت افزاری
• تعیین نیازهای نرم افزاری
• تعیین نیروی انسانی موردنیاز
S2: استقرار نظام ثبتی در فرآیند تولید اطلاعات
S4O1A1: شناسایی وضع موجود، تعیین سیستمهای اطلاعاتی و اولویت بندی آنها
S4O1A2: شناخت وضعیت موجود اقلام آماری در سیستمهای اطلاعاتی از لحاظ فرآیند تولید، ثبت، انتقال و گزارشگیری
S4O1A3: طراحی وضعیت منطقی و مطلوب فرآیند تولید، ثبت ، انتقال و گزارشگیری
S4O1A4: آموزش كاركنان آماری واحدهای تابعه به عنوان تولید كنندگان و مدیران به عنوان مصرف كنندگان اطلاعات
S4O1A5: نظارت بر استقرار نظام آمارهای ثبتی
S3: توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات در عرصه سیستم آماری
S5O1A1: آموزش و رشد فناوری ها و توسعه سیستم های ارتباطی - اطلاعاتی
S5O1A2: تقویت پویای استفاده از فناوری اطلاعات
S5O1A3: تقویت استفاده از ارتباطات الكترونیكی
S5O2A4: تقویت استفاده از فنون جدید اطلاع رسانی
S5O1A5: توانمند ساختن متخصصان و سازمانها و موسسات در این زمینه
S4: گسترش بسترهای علمی و تحقیقاتی زمینه های فكری و توسعه فناوری اطلاعات
S6O2A1: آموزش مهارت های هفت گانه ICDL
S6O2A2: تهیه نمودن سخت افزارها ی موردنیاز واحدها و نرم افزارهای موردنیاز مربوط به آن
S6O2A3: آشنا نمودن پرسنل واحدها با سیستم های جدید روز كامپیوتری و روش استفاده از ابزار و وسایل در زمینه كامپیوتر
S6O2A4: برگزاری كارگاهها و كلاس های آموزشی در زمینه علم روز كامپیوتر
S5: یكپارچه سازی نظام آماری
S7O1: بررسی وضعیت فعلی سیستم ها و شبكه های موجود در دانشگاه
S7O2: بررسی امكان سنجی یكپارچه نمــودن سیستم ها و شبكه ها در دانشگاه در زمینه سخت افزار و نرم افزار
S7O3: بررسی ارتباطات و نیروی انسانی موردنیاز جهت اجرای این طرح

دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان
دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان
 بازدید این صفحه : 6359
 بازدید امروز : 244
 کل بازدید : 535662
 بازدیدکنندگان آنلاين : 2
 زمان بازدید : 2/0620